بار شمع

بار و میزهای شمع و گل تنوع حیرت آوری را در مجلس به وجود می آورد و زیبایی دو چندانی به سالن می دهد عموما از بار شمع در ورودی تشریفات ،ورودی سالن ، داخل سالن و

جایگاه عروس و داماد و میز شام می توان استفاده نمود.