آتش بازی و یخ خشک

یکی از زیبا ترین جلوه های شب عروسی استفاده از اتش بازی و یخ خشک  برای ورود عروس و داماد،رقص تانگو و همچنین هنگام برش کیک باعث
هر چه با شکوه تر شدن مجلس شما می گردد،مجموعه تشریفات آیدین با ارائه خدماتی نوین در این امر با ارائه دستگاه های جدید و ریموت دار و
استفاده از افراد کاردان برای هر چه زیبا ترشدن مراسم شما می باشد.
 که در ۴ مرحله (ورودی ، برش کیک ، رقص چاقو و تانگو) توسط تشریفات آیدین انجام می شود