ورودی عروس و داماد

ورودی مراسم شما یکی از مهمترین بخش های چیدمان است چرا که اولین مکانی است که مورد توجه مهمانان قرار میگیرد. حدمات مجالس و تشریفات آیدین توانسته است با

امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد ، ورودیه ای زیبا با سلیقه ای متفاوت ایجاد نماید .ورودی مراسم در نظر اول از دید مهمانان خواهد گذشت و اولین قسمت فیلمبرداری از ورودی

تشریفات می باشد.