نور آرایی

نورپردازی یک مجلس ،یکی از فنون دیزاین یک شب رویایی محسوب می گردد.نورپردازی جایگاه عروس،ورودی عروس و داماد ،میزشام و میزهای مدعوین،نورپردازی سالن،ریسه آرایی درختها و محوطه باغ را می توان نام برد.