بار میوه

بار میوه و میوه های اسلایسی از میوه های مختلف دیزاین شده است و در قسمتی از مجلس با حکاکی بر روی میوه ها اسمبل می شود نمونه دیگر دیزاین میوه ها ،میوه های

اسلایسی می باشد که گاها بر روی میز مهمان قرار می گیرد یا بصورت بار دیزاین می شود.