پذیرائی

خدمات مجالس و تشریفات آیدین میوه های دست چین فصل را به صورت پوست نکنده و یا کوکتل بنا به

درخواست مشتری تهیه می کند.

همچنین شیرینی و کیک مراسم عروسی از بهترین قنادی های تهران و براساس سلیقه مشتری ، توسط

مجموعه تهیه می شود.